Receive alerts from your local agencies
...or text your ZIP CODE to 888777 for mobile alerts

Full Notification

City of Santa Ana
Monday February 1st, 2021 :: 09:10 a.m. PST

Advisory

New Rental and Legal Assistance for Santa Ana Residents // Nueva asistencia legal y con el alquiler // Hỗ trợ pháp lý và thuê nhà mới

Santa Ana residents impacted by COVID-19 who are behind on rent and facing eviction can apply for up to 12 months’ rent (which includes up to six months’ rental arrears since April 1, 2020) and receive free legal and mediation services starting February 1, 2021.

The pandemic has hit many Santa Ana families and individuals hard. The City’s emergency rental assistance programs (CARES for Tenants and CARES for Landlords) combined with the State’s eviction moratorium have helped renters stay in their homes, but additional support is needed to prevent families from eviction and homelessness.

In response, the City of Santa Ana is launching Santa Ana’s Vital Eviction Solution, the “SAVES” Program. The “SAVES” Program is a homelessness prevention program for qualified very-low income households in the City of Santa Ana who have been: 1) impacted by COVID-19; 2) notified in writing that their right to occupy their current housing or living situation will be terminated; and 3) who are at risk of homelessness.

Families can call 2-1-1 or go to https://santaana.211oc.org/ to start the application process today.

For more information about the program, go to: https://www.santa-ana.org/SAVES OR send an email to [email protected] if you would like to participate in a Zoom meeting on Wednesday, February 3, 10 or 17 at 7 p.m. to ask any questions you have about the program. Please indicate which evening you plan to attend in your email.

For families that do not qualify for the SAVES Program, one-time emergency rental assistance is still available through the CARES for Tenants Program. APPLICATIONS ARE STILL BEING ACCEPTED. Please go to https://www.santa-ana.org/covid19/rental-relief/cares-for-tenants to read more about the CARES for Tenants Program and to submit an application.

# # #

Los residentes de Santa Ana afectados por COVID-19 que están atrasados en el alquiler y enfrentan desalojo pueden solicitar hasta 12 meses de alquiler (que incluye hasta seis meses de atrasos en el alquiler desde el 1º de abril del 2020) y recibir servicios legales y de mediación gratuitos a partir del 1º de febrero del 2021.

La pandemia ha afectado duramente a muchas familias e individuos de Santa Ana. Los programas de asistencia de emergencia para el alquiler de la Ciudad (CARES para Inquilinos y CARES para Propietarios) combinados con la moratoria de desalojo del Estado han ayudado a los inquilinos a permanecer en sus hogares, pero se necesita apoyo adicional para evitar que las familias sean desalojadas y queden sin hogar.

En respuesta, la Ciudad de Santa Ana está lanzando la Solución Vital de Desalojos de Santa Ana, el Programa “SAVES” (por sus siglas en inglés). El Programa “SAVES” es un programa de prevención de la pérdida de vivienda para hogares calificados de muy bajos ingresos en la ciudad de Santa Ana que: 1) han sido afectados por COVID-19; 2) se les ha notificado por escrito que su derecho a ocupar su vivienda o situación de vivienda actual terminará; y 3) están en riesgo de quedarse sin hogar.

Las familias pueden llamar al 2-1-1 o ir a https://santaana.211oc.org/ para comenzar el proceso de solicitud hoy.

Para obtener más información sobre el programa, visite: https://www.santa-ana.org/SAVES O envíe un correo electrónico a [email protected] si desea participar en una reunión de Zoom el miércoles 3, 10 o 17 de febrero a las 7 pm para hacer cualquier pregunta que tenga sobre el programa. Por favor, indique a qué noche planea asistir en su correo electrónico.

Para las familias que no califican para el programa SAVES, la ayuda de emergencia de alquiler por única vez todavía está disponible a través del programa CARES para Inquilinos. TODAVÍA SE ACEPTAN SOLICITUDES. Visite https://www.santa-ana.org/covid19/rental-relief/cares-for-tenants para leer más sobre el programa CARES para Inquilinos y enviar una solicitud.

# # #

Cư dân Santa Ana bị ảnh hưởng bởi COVID-19, những người đang nợ tiền thuê nhà và phải đối mặt với việc bị trục xuất có thể nộp đơn xin tiền thuê nhà lên đến 12 tháng (bao gồm lên đến sáu tháng tiền nợ kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2020) và nhận các dịch vụ pháp lý và hòa giải miễn phí bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2021.

Đại dịch đã ảnh hưởng nặng nề đến nhiều gia đình và cá nhân ở Santa Ana. Các chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà khẩn cấp của Thành phố (CARES cho người thuê và CARES cho chủ nhà) kết hợp với Lệnh cấm trục xuất của tiểu bang đã giúp những người thuê nhà ở lại nhà của họ, nhưng cần có hỗ trợ thêm để các gia đình tránh bị trục xuất và trở thành người vô gia cư.

Đáp lại, Thành phố Santa Ana đang khởi động chương trình Giải pháp tránh trục xuất quan trọng của Santa Ana, Chương trình “SAVES”. Chương trình "SAVES" là một chương trình ngăn ngừa tình trạng vô gia cư dành cho các hộ gia đình có lợi tức rất thấp đủ điều kiện ở Thành phố Santa Ana, những người đã:1) bị ảnh hưởng bởi COVID-19; 2) được thông báo bằng văn bản rằng quyền sử dụng nhà ở hoặc nơi sinh sống hiện tại của họ sẽ bị chấm dứt; và 3) có nguy cơ trở thành người vô gia cư.

Các gia đình có thể gọi 2-1-1 hoặc truy cập https://santaana.211oc.org/ để bắt đầu quá trình đăng ký ngay hôm nay.

Để biết thêm thông tin về chương trình, hãy truy cập: https://www.santa-ana.org/SAVES HAY gửi email đến [email protected] nếu quý vị muốn tham gia cuộc họp qua Zoom vào lúc 7 giờ tối thứ Tư, ngày 3, 10 hay 17 tháng 2 để đặt bất kỳ câu hỏi nào về chương trình. Vui lòng cho biết quý vị dự định tham dự buổi tối nào trong email của quý vị.

Đối với các gia đình không đủ điều kiện tham gia Chương trình SAVES, quý vị có thể nhận hỗ trợ thuê nhà khẩn cấp một lần qua Chương trình CARES cho người thuê nhà. HIỆN VẪN ĐANG NHẬN ĐƠN. Vui lòng truy cập https://www.santa-ana.org/covid19/rental-relief/cares-for-tenants để đọc thêm về Chương trình CARES cho Người thuê nhà và nộp đơn đăng ký.

Address/Location
City of Santa Ana
20 Civic Center Plaza
Santa Ana, CA 92701

Contact
Emergency: 9-1-1
Non-emergencies: 714-647-5400

Navigate & Discover