Receive alerts from your local agencies
...or text your ZIP CODE to 888777 for mobile alerts

Full Notification

City of Santa Ana
Friday May 18th, 2018 :: 09:20 a.m. PDT

Community

Notice to Residents: Cancellation of Public Hearing to Consider Ward Re-Boundaries

NOTICE TO RESIDENTS:
CANCELLATION OF PUBLIC HEARINGS
TO CONSIDER WARD RE-BOUNDARIESThe Santa Ana City Council has canceled the Public Hearings to consider modifying the Ward boundaries. The Hearings were originally scheduled for May 1, May 3, May 15, May 19 and June 5, 2018.

The purpose of these Hearings was to allow interested persons to provide input on ward boundaries, community of interest and comment on proposed draft maps before the City Council for consideration. The City Council was unable to hold a formal public hearing on May 3, 2018 due to lack of quorum and at the May 15, 2018 City Council Meeting, the Clerk of the Council announced that the process was being suspended due to impending litigation.

As background, the City of Santa Ana received a certified letter on March 14, 2018 from Asian Americans Advancing Justice threatening litigation under the California Voting Rights Act of 2001 (CVRA) if the City did not change to By-Ward Elections. The letter claimed that the City’s current practice of nominating by Ward and electing at-large diluted the ability of Asians (a protected class) to elect candidates of their choice or otherwise influence the outcome of Santa Ana’s council elections.

On April 30, 2018, the City of Santa Ana was officially served with a lawsuit asserting that the City failed to transition to ward-based elections within the time limits specified in California Elections Code §10010. Plaintiffs are seeking: (1) a declaration from the Court that the City’s at-large method of election to elect its City Council violates the California Voting Rights Act; (2) a preliminary and/or permanent injunction to prevent City from imposing or applying its current at-large method of election to elect a future City Council, and (3) requiring the City to implement a district-based election system. The City’s response to the summons is due by May 30, 2018. The Court set a Case Management Conference on July 30, 2018.

Questions concerning this cancelation may be addressed to the Clerk of the Council Office at (714) 647-6520 during regular business hours or by email [email protected].


###
AVISO A LOS RESIDENTES:
CANCELACIÓN DE AUDIENCIAS PÚBLICAS
PARA CONSIDERAR CAMBIO DE LINDEROS DE SECTORLa Ciudad de Santa Ana ha cancelado las Audiencias Públicas para considerar modificar los linderos de Sectores. Las Audiencias estaban programadas para mayo 1, mayo 3, mayo 15, mayo 19 y junio 5 del 2018.

El propósito de estas Audiencias fue permitir a personas interesadas presentar opiniones sobre los linderos de los sectores, ofrecer “comunidad de interés” y comentar sobre los borradores de mapas propuestos considerados ante el Concejo Municipal. El Concejo Municipal no pudo celebrar una audiencia pública formal el 3 de mayo del 2018 debido a falta de quórum y en la sesión del Concejo Municipal del 15 de mayo del 2018, la Secretaria Municipal anunció que se suspendía el proceso debido a un litigio inminente.

Como antecedente, la Ciudad de Santa Ana recibió una carta certificada el 14 de marzo del 2018 de parte de Asian Americans Advancing Justice amenazando litigio bajo la Ley de Derechos Electorales de California del 2001 (CVRA, por sus siglas en inglés) si la Ciudad no cambiaba a elecciones por sectores. La carta afirmaba que la práctica actual de la Ciudad de nominar por Sector y elegir en general diluía la habilidad de los asiáticos (una clase protegida) para elegir candidatos de su preferencia o de otra manera influenciar el resultado de elecciones al Concejo de Santa Ana.

El 30 de abril del 2018, la Ciudad de Santa Ana fue demandada oficialmente, aseverando que la Ciudad no hizo la transición a elecciones por sector dentro del tiempo límite especificado en el Código Electoral de California §10010. Los Demandantes solicitan: (1) una declaración de la Corte de que el método de elección en general de la Ciudad para elegir a su Concejo Municipal infringe la Ley de Derechos Electorales de California; (2) un mandato preliminar y/o permanente para evitar que la Ciudad imponga o aplique su método actual de elección en general para elegir un Concejo Municipal futuro y (3) requerir que la Ciudad implemente un sistema de elección por distritos (por sectores). La Ciudad debe responder al citatorio para el 30 de mayo del 2018. La Corte estableció una Conferencia de Gestión de Casos el 30 de julio del 2018.

Las preguntas acerca de esta cancelación se pueden dirigir a la Oficina de la Secretaria Municipal al (714) 647-6520 durante el horario regular de oficina o por correo electrónico a [email protected].


###
XIN THÔNG BÁO ĐẾN NGƯỜI DÂN:
VỀ VIỆC HỦY CÁC BUỔI ĐIỀU TRẦN CÔNG KHAI
ĐỂ CỨU XÉT VIỆC PHÂN ĐỊNH LẠI RANH GIỚI KHU VỰC


Hội đồng Thành phố Santa Ana đã hủy Các Buổi Điều trần Công khai để cứu xét việc thay đổi ranh giới của Các Khu vực Bầu cử. Theo dự kiến ban đầu, những buổi điều trần này sẽ diễn ra vào các ngày 01 tháng 5, ngày 03 tháng 5, ngày 15 tháng 5, ngày 19 tháng 5 và ngày 05 tháng 6 năm 2018.

Mục đích của những buổi điều trần này là cho phép những người quan tâm đưa ra ý kiến về ranh giới của các khu vực bầu cử, thiết lập “cộng đồng lợi ích” và nhận xét về dự thảo bản đồ được đề xuất trước khi Hội đồng Thành phố cứu xét. Hội đồng Thành phố đã không thể tổ chức buổi điều trần công khai chính thức vào ngày 03 tháng 5 năm 2018 do không đủ số đại biểu quy định và tại Cuộc họp Hội đồng Thành phố diễn ra vào ngày 15 tháng 5 năm 2018, Thư ký Hội đồng Thành phố đã thông báo rằng quy trình này đã bị hoãn lại do vụ kiện sắp xảy ra.

Hội đồng Thành phố Santa Ana đã nhận được một bức thư đảm bảo vào ngày 14 tháng 3 năm 2018 từ Hiệp hội Phát huy Công lý Người Mỹ gốc Á châu (Asian Americans Advancing Justice), trong đó đe dọa sẽ khởi kiện theo quy định của Đạo luật về Quyền Bầu cử của Tiểu bang California năm 2001 (CVRA) nếu thành phố không chuyển sang bầu cử theo khu vực. Bức thư đó cho rằng việc Thành phố bổ nhiệm theo Khu vực và bầu cử toàn khu vực đã làm giảm khả năng của những người châu Á (nhóm người được bảo vệ) trong việc bầu ra các ứng cử viên mà họ chọn hoặc làm ảnh hưởng đến kết quả của các cuộc bầu cử hội đồng của thành phố Santa Ana.

Vào ngày 30 tháng 4 năm 2018, Thành phố Santa Ana đã chính thức bị đệ đơn kiện, trong đó khẳng định rằng Thành phố đã không chuyển sang bầu cử theo khu vực trong thời gian giới hạn được quy định tại Bộ luật Bầu cử California §10010. Các nguyên đơn đang nhằm vào: (1) tuyên bố của Tòa án rằng cách thức bầu cử toàn khu vực của Thành phố để bầu ra Hội đồng Thành phố vi phạm Đạo luật về Quyền Bầu cử của Tiểu bang California; (2) lệnh cấm sơ bộ và/hoặc vĩnh viễn của Tòa án nhằm ngăn cản Thành phố áp dụng cách thức bầu cử toàn khu vực hiện tại để bầu ra Hội đồng Thành phố trong tương lai, và (3) yêu cầu Thành phố thực hiện hệ thống bầu cử theo địa hạt (khu vực). Hạn chót Thành phố phải phúc đáp trát đòi hầu tòa là ngày 30 tháng 5 năm 2018. Tòa án đã bố trí một cuộc gặp giữa quan tòa, các bên và luật sư sau khi khởi kiện và trước khi xét xử (Case Management Conference) diễn ra vào ngày 30 tháng 7 năm 2018.

Mọi câu hỏi liên quan đến việc hủy này có thể được gửi tới Văn phòng Thư ký Hội đồng Thành phố theo số điện thoại: (714) 647-6520 trong giờ làm việc thường lệ hoặc qua địa chỉ email: [email protected].

###

거주민에게 알림:
지역구 재구성에 관한
거주민 토론 취소 알림

산타아나 시의회는 지역구 재구성에 관한 거주민 토론을 취소하기로 결정하였습니다. 토론은 2018년 5월 1일, 3일, 15일, 19일 및 6월 5일로 예정되어 있었습니다.

해당 토론의 목적은 이에 관심 있어 하는 거주민분들에게 의견을 묻고, “지역 관심”을 이끌며, 시 의회가 검토하기 이전에 주민 의견을 수렴하고자 하는 목적이 있었습니다. 하지만, 2018년 5월 3일 토론은 정족수 부족으로 취소되었으며, 시의회 및 시 공무원은 현재 진행중인 소송을 사유로 2018년 5월 15일 모임을 연기하였습니다.

이러한 사유로, 산타 아나 시는 2018년 3월 14일 아시안 아메리칸 정의 진흥회로부터 시가 지역 기반 선거로 변경하지 않을 경우 캘리포니아 투표법인 CVRA에 의거하여, 소송을 진행한다는 공문을 받게 되었습니다. 이 공문은 지역 기반 후보 지명 및 선거 출마 시, 시의회가 아시아인 (보호대상)인 후보자를 선택하는 것과 산타 아나 의회 투표결과에 영향을 줄 수 있다고 주장하고 있습니다.

2018년 4월 30일, 산타 아나 시는 공식적으로 캘리포니아 선거법 §10010에 명시된 기한 내에 지역 기반 선거로 변환하지 못한 것에 대한 소송을 받게 되었습니다. 원고는 다음과 같은 사항을 주장합니다: (1) 시의회 구성원을 선출하기 위한 기존 투표 방법이 캘리포니아 주의 투표법을 위반한다는 법원의 결정; (2) 현재 시의회가 구성원을 선출하기 위해 기존에 사용하는 선거 방법을 이용하는 것을 방지하기 위한 대책 마련; (3)시에서 지역 기반 선거제도를 갖추는 것을 요청. 이 요청에 대한 응답은 2018년 5월 30일 까지 이루어질 예정입니다. 또한 법원은 2018년 7월 30일에 사례 관리 회의를 진행할 것입니다.

취소와 관한 질문사항이 있으시다면, 시 의회 공무원 (714) 647-6520 (일반 업무시간) 혹은 [email protected]로 이메일을 통해 문의 해주시기를 부탁드립니다.
###

致居民:
考虑选区重划一案之
公开听证会取消通知圣塔安娜市政府已取消考虑选区变动之公开听证会。听证会原定于 2018 年五月 1 日、五月 3 日、五月 15 日、五月 19 日和六月 5 日举行。

这几场听证会之目的,在于让有意参与者于 2018 年五月 3 日前针对选区边界发表意见、就拟定的选区地图草案提出“社区共同利益”和评论。由于法定人数不足,本市无法于 2018 年五月 3 日如期举行正式的公开听证会;此外,在 2018 年五月 15 日的市政府会议中,由于即将进行诉讼,因此市府秘书宣布暂停此程序。

作为背景提要;圣塔安娜市于 2018 年三月 14 日接获来自亚裔推进正义协会(Asian Americans Advancing Justice)之认证信函,在市府若未更改为基于选区的选举制度下,发出依《2001年 加州表决权法案》之诉讼要胁。信中宣称,圣塔安娜市现行依选区提名的作法及大选区选举制度,消弱了亚洲人(受保护阶层)依照自己选择选出候选人、或影响圣塔安娜市政府选举结果的能力。

2018 年四月 30 日,圣塔安娜市正式收到诉讼文书,断言本市未能依《加利福尼亚州选举法》第 §10010 条规定于期限内改为基于选区的选举选取。原告诉求:(1)由法院宣布,圣塔安娜市按大区选举方式选出市议员,违反了加州投票权法;(2)颁布初步和(或)永久性禁令,以防止市政府实施或应用其当前的大区选举方法来选出未来的市政府,以及(3)要求圣塔安娜市实施基于选区的(以选区为基础的)选举制度。圣塔安娜市须于 2018 年五月 30 日前出庭应讯。法院定于 2018 年七月 30 日召开案件管理会议。

关于此听证会取消之疑问,请于正常营业时间致电 (714) 647-6520,或发信到 [email protected] 传达给市政府秘书处。


###

Address/Location
City of Santa Ana
20 Civic Center Plaza
Santa Ana, CA 92701

Contact
Emergency: 9-1-1
Non-emergencies: 714-647-5400

Navigate & Discover