Receive alerts from your local agencies
...or text your ZIP CODE to 888777 for mobile alerts

Full Notification

City of Santa Ana
Thursday May 3rd, 2018 :: 10:59 a.m. PDT

Community

Notice To Residents: Schedule of Public Hearings To Consider Amending City Ward Boundaries

NOTICE TO RESIDENTS: SCHEDULE OF PUBLIC HEARINGS TO
CONSIDER AMENDING CITY WARD BOUNDARIES

The City of Santa Ana encourages the public to participate in the decision-making process. The following notice is sent to ensure that our community stays informed of a matter that may be important to you.

The City Council will hold the final three (3) Public Hearings to consider modifying the Ward boundaries to comply with both the Federal and California law, including the California Voting Rights Act (CVRA).

Two (2) Public Hearings seek input from the community of the draft map(s) presented for consideration, select a preferred Ward map and introduce the ordinance that will set the new Ward boundaries. Hearing dates are:

• Tuesday, May 15th at 5:45 p.m. - Regular City Council Meeting, Council Chambers, 22 Civic Center Plaza, Santa Ana, CA

• Saturday, May 19th at 11:30 a.m.- Adjourned Regular City Council Meeting, Southwest Senior Center, 2201 W. McFadden Ave, Santa Ana, CA

The last Hearing will be to adopt the ordinance setting the new Ward boundaries. The City Charter requires new Ward Boundary Map to be approved by a 2/3 affirmative vote of the City Council and at least 120 days before an election. Hearing date will be held:

• Tuesday, June 5th at 5:45 p.m. - Regular City Council Meeting, Council Chambers, 22 Civic Center Plaza, Santa Ana, CA

If you are not able to attend the public hearing(s), you may submit your comments or provide your “community of interest” for consideration. A web-based platform is available to submit your “Community of Interest” maps for consideration, at: http://www.ci.santa-ana.ca.us/coc/elections.asp

All maps, suggestions and comments will be carefully reviewed and considered. Please submit on or before May 17, 2018 at 5:00 p.m. to ensure adequate review time to Santa Ana City Hall, Clerk of the Council, 20 Civic Center Plaza 8th Floor, Santa Ana, CA 92701 or via e-mail at [email protected].

All proposed Ward maps, staff reports and copies of legal notices are available for public inspection in the Clerk of the Council Office during regular business hours and posted on the City’s website. Should you have any questions, please do not hesitate to contact the Clerk of the Council Office during regular business hours at 714-647-6520 or by email at [email protected]

Si tiene preguntas en español, favor de llamar al (714) 667-2267.
Nếu cần liên lạc bằng tiếng Việt, xin điện thoại cho Tram le (714) 647-5355.

###

AVISO A LOS RESIDENTES: PROGRAMA DE AUDIENCIAS PÚBLICAS PARA CONSIDERAR ENMENDAR LINDEROS DE SECTORES

La Ciudad de Santa Ana alienta al público a participar en el proceso de toma de decisiones. El aviso siguiente se envía para asegurar que nuestra comunidad permanezca informada sobre un asunto que puede ser importante para usted.

El Concejo Municipal tendrá las tres (3) Audiencias Públicas finales para considerar mo¬dificar los linderos de los Sectores para cumplir con la ley Federal y de California, que incluye la Ley de Derechos Electorales de California (CVRA, por sus siglas en inglés).

Dos (2) Audiencias Públicas para solicitar opiniones de los residentes sobre borradores de mapa/s presentados para consideración, seleccionar un mapa de Sectores preferido y presentar la ordenanza que fijará los nuevos linderos de los Sectores. Las fechas de las Audiencias son:

• Martes, 15 de mayo a las 5:45 PM - Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, Cámara del Ayuntamiento, 22 Civic Center Plaza, Santa Ana, CA

• Sábado, 19 de mayo a las 11:30 AM - Sesión Ordinaria Aplazada del Concejo Municipal, Southwest Senior Center, 2201 W. McFadden Ave, Santa Ana, CA

La última Audiencia será para adoptar la ordenanza que fije los nuevos linderos de Sectores. Los Estatutos Municipales requieren que cualquier Mapa de Linderos de Sectores nuevo sea aprobado por un voto afirmativo de 2/3 del Concejo Municipal y cuando menos 120 días antes de una elección. La Audiencia tendrá lugar el:

• Martes, 5 de junio a las 5:45 PM - Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, Cámara del Ayuntamiento, 22 Civic Center Plaza, Santa Ana, CA

Si no puede asistir a la/s audiencia/s pública/s, puede presentar sus comentarios o proveer su “comunidad de interés” para consideración. Está disponible una plataforma por internet para presentar sus mapas de “Comunidad de Interés” para consideración, en: http://www.ci.santa-ana.ca.us/coc/elections.asp

Se revisará y considerará detenidamente todo mapa, sugerencia y comentario. Favor de presentarlos antes del 17 de mayo del 2018 a las 5:00 PM, para garantizar tiempo adecuado de revisión, al Ayuntamiento de Santa Ana, Secretaria Municipal, 20 Civic Center Plaza 8o Piso, Santa Ana, CA 92701 o por e-mail a [email protected].

Todo mapa de Sectores propuesto, informe del personal y copias de los avisos legales están disponibles para inspección del público en la Oficina de la Secretaria Municipal durante el horario regular de oficina, y desplegados en el sitio web de la Ciudad. Si tiene alguna pregunta, tenga la bondad de comunicarse con la Oficina de la Secretaria Municipal durante el horario regular de oficina al 714-647-6520 o por email a [email protected]

###

THÔNG BÁO GỬI ĐẾN CƯ DÂN:
LỊCH TRƯNG CẦU DÂN Ý ĐỂ
XEM XÉT SỬA ĐỔI RANH GIỚI KHU VỰC THÀNH PHỐ

Thành phố Santa Ana khuyến khích công chúng tham gia vào tiến trình đưa ra quyết định. Thông báo sau được gửi đi nhằm đảm bảo rằng cộng đồng của chúng ta nhận được thông tin về một vấn đề có thể quan trọng với quý vị.

Hội đồng Thành phố sẽ tổ chức ba (3) buổi Trưng cầu Dân ý sau cùng để xem xét việc xác định ranh giới giữa các Khu vực nhằm tuân theo luật của Liên bang và luật của California, bao gồm Đạo Luật về Quyền Bầu Cử California (CVRA).

Hai (2) buổi Trưng cầu Dân ý để nghe ý kiến của cộng đồng về (các) bản phác thảo bản đồ được trình bày để xem xét, chọn bản đồ Khu vực được ưa thích, và giới thiệu sắc lệnh lập ranh giới Khu vực mới. Ngày Trưng cầu là:

• Thứ ba, ngày 15 tháng năm, vào lúc 5h45 chiều – Họp Hội Đồng Thành Phố Thường Lệ, Phòng Hội Đồng, 22 Civic Center Plaza, Santa Ana, CA
• Thứ bảy, ngày 19 tháng năm, vào lúc 11h30 sáng – Hộp Hội Đồng Thành Phố Thường Lệ Tổ Chức Lại, Southwest Senior Center, 2201 W. McFadden Ave, Santa Ana, CA

Buổi trưng cầu cuối cùng sẽ thông qua sắc lệnh về việc thiết lập ranh giới Khu vực mới. Hiến chương Thành phố yêu cầu Bản đồ Ranh giới Khu vực mới phải được chấp thuận bởi 2/3 phiếu thuận của Hội đồng Thành phố và ít nhất 120 ngày trước một cuộc bầu cử. Ngày Trưng cầu sẽ được tổ chức vào:

• Thứ 3, ngày 5 tháng sáu, vào lúc 5h45 chiều – Họp Hội Đồng Thành Phố Thường Lệ, Phòng Hội Đồng Thành Phố, 22 Civic Center Plaza, Santa Ana, CA

Nếu quý vị không thể tham gia (các) buổi trưng cầu dân ý, quý vị có thể gửi ý kiến của mình hay cung cấp bản đồ “Cộng đồng Quan tâm” (“Community of Interest”) của quý vị để xem xét. Quý vị có thể gửi bản đồ “Cộng đồng Quan tâm” để được xem xét đến một nền tảng web, tại: http://www.ci.santa-ana.ca.us/coc/elections.asp

Tất cả bản đồ, đề xuất và ý kiến sẽ được xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng. Vui lòng gửi ý kiến trước hay trong ngày 17 tháng năm, 2018 vào lúc 5h00 chiều để đảm bảo đủ thời gian xem xét đến Toà Thị Chính Thành phố Santa Ana, Thư ký Hội đồng, 20 Civic Center Plaza 8th Floor, Santa Ana, CA 92701 hay qua email đến [email protected].

Tất cả các bản đồ Khu vực được đề xuất, báo cáo của nhân viên hay bản sao thông báo pháp lý đều sẵn có để công chúng giám sát tại Thư ký Văn phòng Hội đồng trong giờ hành chính và được đăng trên trang web của Thành phố. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với Thư ký của Văn phòng Hội đồng trong giờ hành chính tại 714-647-6520 hay bằng email tại [email protected]

###

거주자에 대한 통지:
구의 재 경계 고려를 위한
공청회 스케줄

산타 아나 시는 대중이 의사 결정 과정에 참여할 수 있도록 장려하고 있습니다. 지역 사회가 당신에게 중요한 문제에 대한 정보를 지속적으로 제공할 수 있도록 우리는 다음과 같은 통지서를 발송하고 있습니다.

시의회는 캘리포니아 투표법(CVRA)을 포함하여 연방법과 캘리포니아법 모두를 준수하고자 구의 경계를 수정하는 것을 고려하여 최종 세(3) 번의 공청회를 개최합니다.

두(2) 번의 공청회는 검수를 위해 제출된 지도 초안을 지역 사회로부터 받아보고, 선호되는 구의 지도를 선택하고, 새로운 구 경계를 설정할 법령을 소개합니다. 청문회 날짜는 다음과 같습니다:

• 5 월 1 일 화요일 5:45 p.m. - 정기 시의회 회의, 시의회 회의실, 22 Civic Center Plaza, 산타 아나, 캘리포니아
• 5월 19일 토요일 11:30 a.m.- 위임된 정례 시의회 회의, Southwest Senior Center, 2201 W. McFadden Ave, 산타 아나, 캘리포니아

마지막 청문회는 새로운 구 경계를 정하는 법령을 채택하는 과정이 될 것입니다. 시의 헌장은 새로운 구의 경계 지도에 대해 시의회의 2/3의 찬성과 선거 120일 전까지의 승인이라는 두 가지 사항을 요구할 것입니다. 공청회 날짜는 다음과 같습니다:

• 6월 5일 화요일 5:45 p.m. - 정기 시의회 회의, 시의회 회의실, 22 Civic Center Plaza, 산타 아나, 캘리포니아

공청회에 참석할 수 없는 경우, 귀하는 자신의 의견을 제출하거나 귀하가 "관심 커뮤니티" 에 제안 사항을 제공할 수 있습니다. 웹 기반 플랫폼을 통해 귀하의 "관심 커뮤니티" 지도를 다음의 사이트에서 제출하실 수 있습니다: http://www.ci.santa-ana.ca.us/coc/elections.asp

모든 지도, 제안 및 의견은 주의 깊게 검토되고 고려될 것입니다. 적절한 검토 시간의 보장을 위하여 2018년 5월 17일 오후 5시 이전에 다음의 주소로 제출하십시오: 산타 아나 시청, 협의회 서기, 20 Civic Center Plaza 8층, 산타 아나, 캘리포니아 92701 혹은 [email protected]의 주소로 이메일을 보내주세요.

대중의 검토를 위해 모든 구의 지도, 직원 보고서 및 법률 고지 사본은 평일 근무 시간에 협의회 서기에게 문의하면 열람 가능하며, 시의 웹 사이트에도 게시됩니다. 만약 어떤 문의사항이라도 있으신 경우에는 주저하지 마시고 저희 협의회 서기에게 714-647-6520이나 [email protected] 의 이메일 주소로 평일 근무 시간에 연락 부탁드립니다.

###

致居民之通知:
考虑选区重划之
公开听证会日程安排


圣塔安娜市鼓励公众参与决策程序。本市特此发送以下通知,以确保公众自始至终知悉对于自身相关的重要事宜。

市政府将针对考虑修改选区边界之事宜,举行最终三(3)场公开听证会,以遵守联邦法律和加利福尼亚州法律,包括《加利福尼亚州表决权法案》。

两(2)场公开听证会将征求居民对拟定之选区地图内容和选举顺序提出意见,并选出优先的选区地图,再实行条例来设立新的选区边界。两场听证会日期为:

• 五月 15 日周二下午 5:45 – 加州圣塔安娜市民中心广场第 22 栋市政厅,市政府例会会议室(Regular City Council Meeting, Regular City Council Meeting, Council Chambers, 22 Civic Center Plaza, Santa Ana, CA)

• 五月 19 日周六上午 11:30 – 加州圣塔安娜市西迈克费登大道 2201 长青活动中心,市政府例会续会会议室(Adjourned Regular City Council Meeting, Southwest Senior Center, 2201 W. McFadden Ave, Santa Ana, CA)

最后一场听证会,将采纳条例来设立新的选区边界。市宪章要求新选区边界地图必须达到市政府三分之二的赞成票,以及在选举前至少 120 天批准。听证会日期将举行于:

• 六月 5 日周二下午 5:45 – 加州圣塔安娜市民中心广场第 22 栋市政厅,市政府例会会议室(Regular City Council Meeting, Regular City Council Meeting, Council Chambers, 22 Civic Center Plaza, Santa Ana, CA)

若您无法参加公开听证会,可提交意见或提供“共同权益社区”以供本市考虑。您可通过网络平台来提交您的“共同权益社区”地图,以供考虑。网址为:
http://www.ci.santa-ana.ca.us/coc/elections.asp

所有地图、建议和意见,将由本市仔细审阅和考虑。请于 2018 年五月 17 日下午 5 点或此时限前提交,以确保有足够的审阅时间。
请提交至市政府秘书办事处,地址为 92702 加州圣塔安娜市市民中心广场第 20 栋 8 楼市政厅(20 Civic Center Plaza 8th Floor, Santa Ana, CA 92701),或发送电子邮件至:[email protected]

凡是拟议的选区地图、职员报告和法律声明之复本,在市政府秘书办事处正常营业时间均有提供,并发布于本市的网站上,以便公众查阅。若您有任何疑问,请在正常营业时间致电 714-647-6520,或发送电子邮件至 [email protected] 联系秘书办事处。

###

Address/Location
City of Santa Ana
20 Civic Center Plaza
Santa Ana, CA 92701

Contact
Emergency: 9-1-1
Non-emergencies: 714-647-5400

Navigate & Discover