Receive alerts from your local agencies
...or text your ZIP CODE to 888777 for mobile alerts

Full Notification

City of Santa Ana
Tuesday January 5th, 2016 :: 01:10 p.m. PST

Advisory

Free Sandbags Available / Sacos de Arena Gratuitos / Bao Cát Miễn Phí

SANDBAGS AVAILABLE AT CITY CORPORATE YARD

The City of Santa Ana has made sandbags available to City residents and businesses during winter storms. Ten (10) sandbags are available per Santa Ana residence and business location.

The self-service sandbag station is available at the City of Santa Ana Corporate Yard located at 215 South Center from 6:00am to 8:00pm Monday to Thursday and 24-hours from Friday until Sunday to 8:00 pm.

For additional information, please contact Public Works Agency Dispatch at (714) 647-3380 between 7:00am and 3:30pm or visit the City’s Webpage http://www.santa-ana.org/el-nino/.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SACOS DE ARENA DISPONIBLES EN LA YARDA CORPORATIVA DE LA CIUDAD

La ciudad de Santa Ana ha hecho disponible sacos de arena a residentes y negocios de la ciudad durante las tormentas de invierno. Diez (10) sacos están disponibles por residencia y negocio.

La estación de autoservicio de sacos de arena está disponible en la yarda corporativa, ubicada en el 215 South Center de 6:00am a 8:00pm de lunes a jueves y las 24 horas de viernes hasta el domingo terminando a las 8:00pm.

Para obtener más información, llame a la agencia de obras públicas al (714) 647-3380 entre 7:00am y 3:30pm o visite la página de Internet http://www.santa-ana.org/el-nino/.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

BAO CÁT MIỄN PHÍ

Thành Phố Santa Ana cũng đang gia tâm chuẩn bị cho cơn bão mùa đông sắp đến, bao gồm cung cấp bao cát miễn phí cho cudân và các doanh nghiệp để giúp ngăn chận thiệt hại gây nên do ngập lụt.

Mỗi Cư Dân và Mỗi Doanh Nghiệp ở Thành Phố Santa Ana Được Cấp Mười Bao Cát Miển Phí.

Địa điểm cấp bao cát cho bạn tự lấy: Sân của Thành Phố Santa Ana
215 South Center
Thứ Hai - Thứ
Năm, 6 giờ sáng đến 8 giờ tối Thứ Sáu,
6 giờ sáng đến Chủ Nhật 8 giớ tối

Thêm chi tiết? Xin liên lạc đến nhân viên Cơ Quan Công Trình Công Cộng (Public Works Agency) tại số (714) 647-3380.

Để biết thêm chi tiết về cách chống lũ lụt an toàn, xin vào trang mạng http://www.santa-ana.org/el-nino/.

Address/Location
City of Santa Ana
20 Civic Center Plaza
Santa Ana, CA 92701

Contact
Emergency: 9-1-1
Non-emergencies: 714-647-5400

Navigate & Discover